Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 

Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Αιτήσεις από ενδιαφερόμενες εταιρείες
Μέλη της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης θα επισκεφθούν τις ενδιαφερόμενες εταιρίες για να εξηγήσουν τη διαδικασία συμμετοχής δίνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Συναντήσεις Q&A και συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Μέλη της Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης θα επισκεφθούν τις εταιρίες που συμμετέχουν για πρώτη φορά, για να εξηγήσουν τη διαδικασία συμμετοχής δίνοντας μερικές πρακτικές συμβουλές για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι εταιρίες παρουσιάζουν τα υποστηρικτικά στοιχεία και απαντούν σε ερωτήματα των αξιολογητών. *

* Το συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο πρέπει να κατατίθεται 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία αξιολόγησης μαζί με τα κύρια αποδεικτικά δεδομένα.

  Αποστολή Feedback reports στις συμμετέχουσες εταιρείες
Αφού πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις και κλείσει ο φάκελος, η ομάδα περνάει στο στάδιο της αξιολόγησης/κατάταξης και βαθμολογίας των εταιριών. Κάθε μιά από τις συμμετέχουσες εταιρίες λαμβάνει αναλυτικό feedback report, το οποίο της παρέχει μια συγκριτική ανάλυση των δικών της επιδόσεων σε σχέση με τις άλλες εταιρίες του κλάδου, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών στο CR Index.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

  Αποστολή Feedback στις εταιρείες
Αποστολή στην κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ειδικής αναφοράς από τους αξιολογητές, με τα δυνατά σημεία και τα πεδία προς βελτίωση στην επόμενη συμμετοχή.
ΙΟΥΝΙΟΣ Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων και Τελετή Βράβευσης
Τελετή Βράβευσης και Ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των εταιρειών που διακρίθηκαν