Διαδικασία Συμμετοχής και Αξιολόγησης

Διαδικασία Συμμετοχής και Αξιολόγησης


Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.  


Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης


A. Συλλογή Στοιχείων

- Συμπλήρωση από τις εταιρείες του CR Index survey.

Β. Έλεγχος συμμετοχών & Ανάλυση στοιχείων

- Η ομάδα Εργασίας του CR Index ελέγχει όλες τις συμμετοχές για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι πλήρεις, ακριβείς και συγκροτημένες.
- Οι αξιολογητές του CR Index επισκέπτονται τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες παρουσιάζουν τα υποστηρικτικά στοιχεία και απαντούν σε ερωτήματα των αξιολογητών.
- Αφού πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις και κλείσει ο φάκελος, η ομάδα περνάει στο στάδιο της αξιολόγησης/κατάταξης και βαθμολογίας των εταιρειών. Κάθε μια από τις συμμετέχουσες εταιρείες λαμβάνει αναλυτικό feedback report, το οποίο της παρέχει μια συγκριτική ανάλυση των δικών της επιδόσεων σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και σε σχέση με το σύνολο των συμμετοχών στο CR Index.

Γ. Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

- Τα αποτελέσματα του δείκτη δημοσιεύονται στα ΜΜΕ . Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, case studies, άρθρα γνώμης, συνεντεύξεις καθώς και λίστα με τις πρώτες, σε επιδόσεις, εταιρείες.

- Τελετή Βράβευσης και Ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των εταιρειών που συμμετείχαν στο πρώτο CR Index στην Ελλάδα.


Confidential benchmark


Οι εταιρείες που δεν πληρούν ακόμα τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχουν στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του Δείκτη, μπορούν να λάβουν συμμετοχή σε άτυπη διαδικασία. Θα συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο και θα λάβουν το ανάλογο feedback report, με τη διαφορά ότι σε αντίθεση με τη δημόσια διαδικασία αξιολόγησης, θα είναι σε θέση να ορίσουν οι ίδιες το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης των στοιχείων του ερωτηματολογίου τα οποία δε θα δημοσιευτούν.