Όροι Συμμετοχής

1. Στο Δείκτη CR Index για την ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων με την καλύτερη απόδοση στον Τομέα Εταιρικής Ευθύνης μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι εταιρίες, οποιουδήποτε νομικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δημόσιες - που απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο από 3 χρόνια.

2. Οι εταιρίες που διακρίνονται στις 10 πρώτες θέσεις του προγράμματος αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τη δημοσίευση και προβολή του ονόματός τους και της σχετικής τους θέσης στη λίστα, την αναφορά και δημοσίευση κάποιων αξιοσημείωτων πρακτικών που εφαρμόζουν σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων τους στο Business In the Community στο εξωτερικό αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

3. Κάθε εταιρία που συμμετέχει στο δείκτη έχει υποχρέωση να σεβαστεί τη μεθοδολογία, τις οδηγίες, τα χρονικά όρια και τους όρους του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

4. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τη συμμετοχή μιας εταιρίας στο δείκτη CRI εφόσον κρίνουν ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις / όροι και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

5. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία και δεδομένα (λίστες ονομάτων, πρακτικές της της εταιρίας, στοιχεία, συνεντεύξεις υπευθύνων), για τα οποία θα λάβουν γνώση αυτοί και οι εργαζόμενοί τους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της αξιολόγησης και θα αφορούν την Εταιρία σας, θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Corporate Responsibility Index».

6. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης βεβαιώνουν ότι δεν θα μεταβιβάσουν, γνωστοποιήσουν ή αποκαλύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Εταιρία σας και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, λόγω της συμμετοχής της Εταιρίας σας στο δείκτη «Corporate Responsibility Index» (με εξαίρεση τα αναφερθέντα στην παράγραφο 2).

7. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης δηλώνουν υπευθύνως προς την Εταιρία σας ότι συμμορφώνονται πλήρως προς όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97).

8. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης βεβαιώνουν ότι η αξιολόγηση διεξάγεται στην Ελλάδα με τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν για το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CR Index, το οποίο διοργανώνεται από τον οργανισμό Business in the Community.

9. Η Εταιρία σας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες / όροι του ερευνητικού προγράμματος απαλλάσσει πλήρως και τον οργανισμό Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης από κάθε ευθύνη που συνδέεται ή/και προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή της και τα αποτελέσματα του δείκτη αξιολόγησης CRI.

10. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή της Εταιρίας σας στο δείκτη CR Index θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, το ανάλογο κόστος συμμετοχής.

11. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά την Εταιρία σας, δεν πραγματοποιηθεί ή αναβληθεί ή ακυρωθεί το ανωτέρω πρόγραμμα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης υποχρεούται όπως αποδώσει στην Εταιρία το τυχόν προκαταβληθέν ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.