Οφέλη συμμετοχής

Στον νέο και ανανεωμένο CR Index έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα ESG και Net Zero κριτήρια και standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και διεθνείς τάσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και την ενσωμάτωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική και τις πολιτικές των εταιρειών. Παράλληλα, ο ανανεωμένος CR Index, έχει ενσωματώσει κριτήρια και από το νέο πρότυπο ΕSRS (Ευρωπαϊκό Standard για Sustainability Reporting) και τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες (CSRD, CSDD κ.α.), με στόχο να βοηθήσει τις εταιρίες να επιτυγχάνουν βελτιωμένα ESG Ratings αλλά και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους.

Ο CRI Index παρέχει στις επιχειρήσεις ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο, που παρουσιάζει τα δυνατά σημεία αλλά και σημεία που επιδέχονται βελτίωση, παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία και σύγκριση ανά κλάδο και συμβάλει στη βελτίωση των ESG Ratings, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών σε επενδυτές-τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς

Feedback Reports και Συνεχής βελτίωση


Τα feedback reports των εταιρειών αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του Δείκτη, δίνοντας τους τη δυνατότητα να καταγράφουν την πρόοδο τους, να εντοπίζουν τομείς που επιδέχονται βελτίωση και να επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε τομείς μέγιστης επίδρασης.

Ο Δείκτης πρέπει να:

• Εστιάζει με χρήσιμο τρόπο στους κινδύνους και τις ευκαιρίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για την εταιρεία.
• Συνδυάζει μεταξύ τους διαφορετικές λειτουργίες και να διαχειρίζεται βασικά θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε όλη την επιχείρηση.
• Ελέγχει αν οι δραστηριότητες της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα με συστηματικό και ενιαίο τρόπο και καθοδηγεί την επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
• Συμβάλλει στο internal gap analysis, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα καλή πρακτική και υπογραμμίζοντας τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση.
• Προσδιορίζει ένα πρακτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της απόδοσης και της επικοινωνιακής διαδικασίας.
• Παρέχει αξιόπιστη και ανεξάρτητη πληροφόρηση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders, καταδεικνύοντας την αφοσίωση της εταιρείας στις πρακτικές διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης.


Διαφάνεια και εμπιστοσύνη


Προβάλλοντας εταιρείες που διαχειρίζονται ενέργειες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο, ο Δείκτης:

• Αναπτύσσει μια περισσότερο άμεση και επικεντρωμένη σχέση με τους stakeholders.
• Συμβάλλει στην αύξηση της κατανόησης των stakeholders προς την εταιρεία (τις λειτουργίες της, τους περιορισμούς της, κλπ), καθώς επίσης και της κατανόησης της εταιρείας προς τους stakeholders (τις αντιλήψεις τους, θέματα ιδιαίτερης σημασίας, κλπ).
• Συμβάλλει στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης trust.

CR Index και εναρμόνιση με τη νέα Εθνική Νομοθεσία και τα GRI StandardsΟ Δείκτης CR Index υπερβαίνει τις απαιτήσεις των Εθνικών και Ευρωπαικών Νομοθεσιών για την ετήσια δημοσιοποίηση των μην χρηματοοικονομικών στοιχείων και Κλιματικού Νόμου.

Οι εταιρείες που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας βάσει GRI πληρούν τα βασικά κριτήρια του Δείκτη.