Οφέλη συμμετοχής

Συμμετέχοντας στο δείκτη, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2002, με τίτλο «The Emerging Relationship between Financial and Environmental Performance», ανέλυσε έξι χρόνια αποτελεσμάτων του Business in the Community’s Environment Index και υπέδειξε ότι η απόδοση του Δείκτη πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης για την ποιότητα διαχείρισης. Τα αποτελέσματα του CR Index παρέχουν περισσότερες και πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την ποιότητα της διαχείρισης.


Feedback Reports και Συνεχής βελτίωση


Τα feedback reports των εταιρειών αποτελούν σημαντικό μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης του Δείκτη, δίνοντας τους τη δυνατότητα να καταγράφουν την πρόοδο τους, να εντοπίζουν τομείς που επιδέχονται βελτίωση και να επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους σε τομείς μέγιστης επίδρασης.

Ο Δείκτης πρέπει να:

• Εστιάζει με χρήσιμο τρόπο στους κινδύνους και τις ευκαιρίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας για την εταιρεία.
• Συνδυάζει μεταξύ τους διαφορετικές λειτουργίες και να διαχειρίζεται βασικά θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας σε όλη την επιχείρηση.
• Ελέγχει αν οι δραστηριότητες της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα με συστηματικό και ενιαίο τρόπο και καθοδηγεί την επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία της ενσωμάτωσης.
• Συμβάλλει στο internal gap analysis, ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα καλή πρακτική και υπογραμμίζοντας τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση.
• Προσδιορίζει ένα πρακτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της απόδοσης και της επικοινωνιακής διαδικασίας.
• Παρέχει αξιόπιστη και ανεξάρτητη πληροφόρηση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς stakeholders, καταδεικνύοντας την αφοσίωση της εταιρείας στις πρακτικές διαφάνειας και συνεχούς βελτίωσης.


Διαφάνεια και εμπιστοσύνη


Προβάλλοντας εταιρείες που διαχειρίζονται ενέργειες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο, ο Δείκτης:

• Αναπτύσσει μια περισσότερο άμεση και επικεντρωμένη σχέση με τους stakeholders.
• Συμβάλλει στην αύξηση της κατανόησης των stakeholders προς την εταιρεία (τις λειτουργίες της, τους περιορισμούς της, κλπ), καθώς επίσης και της κατανόησης της εταιρείας προς τους stakeholders (τις αντιλήψεις τους, θέματα ιδιαίτερης σημασίας, κλπ).
• Συμβάλλει στο χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης trust.

CR Index και εναρμόνιση με τη νέα Εθνική Νομοθεσία και τα GRI StandardsΟ Δείκτης CR Index υπερβαίνει τις απαιτήσεις της νέας Εθνικής Νομοθεσίας 4403/2016.

Οι εταιρείες που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας βάσει GRI πληρούν τα βασικά κριτήρια του Δείκτη.

Δείτε εδώ τον Πίνακα Αντιστοίχισης CRI – GRI Standards – ελληνική νομοθεσία