Όροι Συμμετοχής

1. Στο Δείκτη CRI για την ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων με την καλύτερη απόδοση στον Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι εταιρείες, οποιουδήποτε νομικού καθεστώτος - ιδιωτικές και δημόσιες - που απασχολούν τουλάχιστον 50 υπαλλήλους και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα περισσότερο από 3 χρόνια.

2. Οι εταιρείες που διακρίνονται στις 10 πρώτες θέσεις του προγράμματος αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τη δημοσίευση και προβολή του ονόματός τους και της σχετικής τους θέσης στη λίστα, την αναφορά και δημοσίευση κάποιων αξιοσημείωτων πρακτικών που εφαρμόζουν σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων τους στο Business In the Community στο εξωτερικό αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

3. Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στο δείκτη έχει υποχρέωση να σεβαστεί τη μεθοδολογία, τις οδηγίες, τα χρονικά όρια και τους όρους του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης και του Business In the Community.

4. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το Business In the Community έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν τη συμμετοχή μιας εταιρείας στο δείκτη CRI εφόσον κρίνουν ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις / όροι και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

5. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το Business In the Community βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία και δεδομένα (Λίστες ονομάτων, πρακτικές της της εταιρείας, στοιχεία, συνεντεύξεις υπευθύνων), για τα οποία θα λάβουν γνώση αυτοί και οι εργαζόμενοι τους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της αξιολόγησης και θα αφορούν την Εταιρεία σας, θα χρησιμοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Corporate Responsibility Index».

6. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το Business In the Community βεβαιώνουν ότι δε θα μεταβιβάσουν, γνωστοποιήσουν ή αποκαλύψουν κατά οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Εταιρεία σας και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, λόγω της συμμετοχής της Εταιρείας σας στο δείκτη «Corporate Responsibility Index» (με εξαίρεση τα αναφερθέντα στην παράγραφο 2).

7. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το Business In the Community δηλώνουν υπευθύνως προς την Εταιρεία σας ότι συμμορφώνονται πλήρως προς όλες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 2472/97).

8. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και το Business In the Community βεβαιώνουν ότι η αξιολόγηση διεξάγεται στην Ελλάδα με τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν για το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CR Index, το οποίο διοργανώνεται από τον οργανισμό Business in the Community.

9. Η Εταιρεία σας δέχεται ότι το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως εκπρόσωπος του Business in the Community και εφαρμόζει τις διαδικασίες, τα ερωτηματολόγια, τα κριτήρια και τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από το Business in the Community τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του τελευταίου.

10. Η Εταιρεία σας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες / όροι του ερευνητικού προγράμματος καθώς και οι όροι της παρούσας απαλλάσσει πλήρως τον οργανισμό Business in the Community και τον οργανισμό Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης από κάθε ευθύνη που συνδέεται ή / και προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή της και τα αποτελέσματα του δείκτη αξιολόγησης CRI.

11. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή της Εταιρείας σας στο δείκτη CR Index θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, το ανάλογο κόστος συμμετοχής το οποίο περιγράφεται στο πίσω μέρος της σελίδας.

12. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που δεν αφορά την Εταιρεία σας, δεν πραγματοποιηθεί ή αναβληθεί ή ακυρωθεί το ανωτέρω πρόγραμμα, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης υποχρεούται όπως αποδώσει στην Εταιρεία το τυχόν προκαταβληθέν ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

13. Η Εταιρεία σας βεβαιώνει ότι αποδέχεται τους κανονισμούς και όρους της συνολικής διαδικασίας του προγράμματος αξιολόγησης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι οποίοι έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτήν από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (εάν επιθυμείτε ζητήστε μας να σας τα αποστείλουμε και ηλεκτρονικά). Η υπογραφή του υπευθύνου της εταιρίας στη δήλωση συμμετοχής, στην πίσω σελίδα του παρόντος, επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.