• Ιστορικό
  Τον Φεβρουάριο του 2008, το CRI εισήγαγε στην Ελλάδα τον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας ...
 • Στόχοι
  Στόχος των δράσεων του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης είναι η περαιτέρω εδραίωση της Εταιρικής Ευθύνης στην Ελλάδα και η τοποθέτηση των ελληνικών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό...
 • Χορηγοί Αποδελτίωσης

 • Υπηρεσίες Αποδελτίωσης Εντύπων, Ίντερνετ, TV, Radio & Διεθνών Μέσων

 • Οφέλη Συμμετοχής
  Συμμετέχοντας στο δείκτη, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια ...
 • CR Index και εναρμόνιση με τη νέα Εθνική Νομοθεσία και τα GRI Standards
  Ο Δείκτης CR Index υπερβαίνει τις απαιτήσεις της νέας Εθνικής Νομοθεσίας 4403/2016.
  Οι εταιρείες που εκδίδουν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας βάσει GRI πληρούν τα βασικά κριτήρια του Δείκτη.