Αξιολόγηση CR INDEX 2014Έναρξη υποβολής δηλώσεων συμμετοχής

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) ανακοινώνει την έναρξη των δηλώσεων συμμετοχής για την αξιολόγηση CR Index 2014. Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής είναι μέχρι Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, που διενεργείται φέτος για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community), ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια του BITC τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Παράλληλα, δίνεται ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress Award) για να τιμήσει την εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας Eιδικός Έπαινος ανά πυλώνα αξιολόγησης του CR Index στην εταιρεία με την καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. Για πρώτη φορά το 2013, το Ινστιτούτο συμπεριέλαβε και το Best New Entry Award, το οποίο επιβραβεύει την εταιρεία με την καλύτερη επίδοση που συμμετέχει για πρώτη φορά στο θεσμό.

Κατά την αξιολόγηση CR INDEX 2013, νέες εταιρείες προστέθηκαν στην «οικογένεια» του CR INDEX, ενώ οι διαχρονικά συμμετέχοντες κατάφεραν να κρατήσουν ή να βελτιώσουν – κάποιοι σημαντικά – τις επιδόσεις τους, παρά την αυξημένη δυσκολία των αναθεωρημένων κριτηρίων αξιολόγησης του BITC. Για πρώτη φορά το 2012, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του BITC, που βελτιώνεται διαρκώς για να παρακολουθεί τις τάσεις στο χώρο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Εθνικός Δείκτης συμπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης DIAMOND, η οποία απευθύνεται σε εταιρείες που βρίσκονται ήδη στα επίπεδα Platinum και Gold. Οι ερωτήσεις για το επίπεδο αυτό είναι προαιρετικές και ανεξάρτητες της υπόλοιπης αξιολόγησης.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν. 

****************************

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης παρουσιάζει για πρώτη χρονιά το CRI Pass, ένα εργαλείο σχεδιασμένο για Μικρομεσαίες αλλά και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα ολοκληρωμένα βήματα στην Εταιρική Υπευθυνότητα, ωφελούμενες από τα  πλεονεκτήματά της, με στόχο τη διάδοση και ενσωμάτωση της Εταιρικής Ευθύνης σύμφωνα με διεθνή κριτήρια και πρακτικές.

 

Συγκεκριμένα, το CRI Pass αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση με στόχο την αναγνώρισή της σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το εργαλείο  αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων με βάση τους τέσσερις βασικούς πυλώνες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενους και Αγορά. Επιπλέον, χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία: (1) Εταιρική Δέσμευση, (2) Υλοποίηση Δέσμευσης, (3) Διαχείριση, (4) Επίδοση και Επίπτωση.

Ο κύκλος της φετινής αξιολόγησης όπως και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση του CRI pass καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής θα βρείτε στο www.cri.org.gr. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Σοφία Αναγνωστοπούλου (2106931018, 210 6971950, info@cri.org.gr)